zorg_optpng

Zorg

Wij stellen u in staat het gebruik van de Wmo te monitoren of uw marktaandelen in bepaalde typen zorg te volgen. We doen onderzoek naar de behoefte aan wonen met zorg, analyseren en monitoren het voorzieningenaanbod in uw werkgebied en bepalen of er draagvlak is voor nieuwe voorzieningen.

Veel zorgvragers hebben baat bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar de kosten stijgen enorm. Daarom worden diverse maatregelen genomen om de AWBZ overeind te houden. ABF Research onderzoekt voor de ministeries van VWS en VROM en lokale partijen wat de mogelijke effecten zijn op de zorgomvang en woonvormen met zorg.

Na invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoeken zorgvragers, zorgaanbieders en gemeenten naar een nieuw evenwicht op de vernieuwde markt van welzijn. ABF Research levert informatiesystemen om hierop in te kunnen spelen en het eigen beleid te verbeteren. Meer informatie: Arjen van der Meer 015 27 99 314 en Jaap van Galen 015 27 99 318.

Producten

 • Dashboard – Kerncijfers in één overzicht dashboardpng

  Kerncijfers in één overzicht

 • Gemeente in Cijfers gemeente-in-cijfers_previewpng

  Statistische informatie over alles wat er in uw gemeente speelt

 • LinkinCare linkincarepng

  Actuele marktinformatie voor zorgaanbieders

 • Primos - Bevolkingsprognose primospng

  Prognose voor bevolking en huishoudens

 • Swing - Statistische presentatie software swingjpg

  Software voor beheer, analyse en presentatie van geostatistische data

 • EVI - Online enquêtes evi_preview1png

  Online enquêtes

 • Fortuna - Prognose Wonen met zorg fortunajpg

  Prognose voor wonen met zorg

 • Locator – Adressen in kaart locatorjpg

  Adressen in kaart

 • Wmo-monitor wmojpg-1

  Beleidsondersteunend informatiesysteem