wonen_optpng

Gevolgen extramuraliseringsbeleid voor wonen met zorg

Achtergrond

De zorg staat de laatste jaren flink in de belangstelling. De zorgvraag neemt toe, stijgende lasten moeten worden omgebogen, beleid wijzigt en de uitvoering daarvan staat onder druk. Gemeenten en zorgaanbieders staan onder spanning om vraag en aanbod van zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De woningmarkt krijgt de komende jaren te maken met een groeiende groep van ouderen met een zorgvraag. De demografische ontwikkelingen zijn voor de omvang van de opgave het meest bepalend. Daarnaast zullen door extramuralisering, het niet meer toelaten van ouderen in een intramurale instelling omdat ze niet meer voldoen aan de (strengere) toelatingseisen, in de verzorging en verpleging de komende jaren meer ouderen zelfstandig blijven wonen en daar de noodzakelijke zorg en thuishulp ontvangen. Het beleid ten aanzien van extramuralisering en het langer thuis wonen heeft een versterkend effect op de vraag naar ‘verzorgd wonen’ en andere specifieke woonvormen voor ouderen.

Door het extramuraliseringsbeleid gaat de vraag naar beschut wonen (verzorgingshuiszorg) afnemen, in elk geval de komende jaren. Op de langere termijn neemt de vraag weer toe door vergrijzing. De vraag naar beschermd wonen (verpleeghuiszorg) blijft toenemen.

Aanpak

Sinds 2003 maakt ABF Research voor de Ministeries van VWS en BZK landelijke ramingen op het gebied van wonen met zorg onder de naam Fortuna. Met ingang van 2012 wordt de intramurale vraag vastgesteld op basis van een indeling naar zorgzwaartepakketten (ZZP's) en wordt een extramuralisering conform het actuele beleid gehanteerd. Hierbij is aangesloten op de meest recente plannen uit het regeerakkoord.

De ramingen zijn gebaseerd op het WoonOnderzoek Nederland (WoON; CBS en BZK) en de ABF Primos bevolkingsprognose. Ter illustratie is de ontwikkeling van de behoefte aan intramuraal wonen voor Nederland hieronder afgebeeld.

Ontwikkeling intramuraal wonen, 2012-2014

Voor wie?

Beleidsmedewerkers woningmarkt en wonen met zorg van gemeente of hogere overheden en managers strategisch voorraadbeheer woningcorporaties.