wonen_optpng

Ontwikkeling omvang en woningbehoefte doelgroepen

Achtergrond

Voor beleidsmakers en corporaties is inzicht in de ontwikkeling van hun doelgroepen van groot belang. De informatie is essentieel bij het vaststellen van de benodigde sociale huurvoorraad en de portefeuillestrategie. Het belang is nog groter onder de nieuwe beleidswind, die onder meer voorschrijft dat corporaties terug moeten keren naar hun kerntaken en zij bij gemeente een ‘bod’ moeten neerleggen over de bijdrage aan de volkshuisvesting. 

Aanpak

Met behulp van het Socrates woningmarktmodel brengt ABF de huidige en toekomstige woningbehoefte van de doelgroepen van het huurbeleid in beeld. Hierbij wordt aangesloten bij de drie belangrijkste definities: de huurtoeslagregeling, het inkomensafhankelijke huurbeleid en de toewijzingsnorm conform het EC-besluit.

Voor de ontwikkeling van de doelgroep wordt aangesloten bij de inkomensverwachtingen van het CPB en de demografische ontwikkelingen uit het Primos-model. De woningbehoefte is mede gebaseerd op de woonsituatie, de woonvoorkeuren en de (lokale) woningmarkt.

Onderstaande figuur toont ter illustratie de ontwikkeling van de doelgroep in huur- en koopwoningen voor Nederland. Hieruit blijkt dat de doelgroep volgens EC-besluit weliswaar groeit, maar dat een aanzienlijk deel van deze huishoudens woonachtig zal zijn in een koopwoning. Dit is voornamelijk het gevolg van het hoge woningbezit onder de gepensioneerde bevolking.

Plaatje van ontwikkeling EC-groep naar woonsituatie, Nederland, 2012-2030

Voor wie?

Managers strategisch voorraadbeheer van corporaties en beleidsmedewerkers van gemeenten en hogere overheden.